Witaj w naszym geocachingowym sklepie!
pl Polish
pl Polish

Polityka prywatności

RODO informacje dla Klientów sklepu Keszomaniacy.pl

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest firma Keszomaniacy.pl Piotr Twaróg Bożena Kubiak Spółka Cywilna z siedzibą w Krakowie os. Mistrzejowice 6/20, 31-640 („Keszomaniacy.pl”, „Administrator” lub „my”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 602 622 364, tel.+48 791 559 324 lub za pomocą poczty elektronicznej: keszomaniacy.pl@gmail.com
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Klientem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, (II) obsługi zgłaszanych przez Klienta reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III) kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczoną usługą, (IV) obsługi technicznej konta Klienta w serwisie Sklepu Internetowego Keszomaniacy.pl („Serwis”);
 3. W opisanym powyżej celu Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, oraz (V) adres e-mail.
 4. W przypadku zamówienia przez Klienta produktu spersonalizowanego dane teleadresowe podane przez Klienta mogą zostać udostępnione stronie trzeciej, czyli podwykonawcy zamówionego towaru.
 5. Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania konta Klienta z Serwisu lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
 7. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Klienta towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać dane osobowe Klienta organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane);
 11. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;
 12. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Klientem umowy oraz jej wykonywania przez Keszomaniaków.pl. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Klientem umowy kupna-sprzedaży, a w konsekwencji Klient nie będzie mógł korzystać ze świadczonych przez nas usług.

Keszomaniacy.pl

X